References

We present selected references from a long list
of clients recommending our company

“To constantly maintain our production at the highest level, we decided to use a system for
monitoring and visualizing the work of machines on production - Aplixcom: SCADA-MES.
The tool allows us to improve production processes and maintain the high quality of
manufactured products. Automatic download of data directly from machines in real time
provides us with accurate and quick knowledge on the progress of the production. The
graphic form showing the layout of individual technological operations and tasks facilitates
the coordination of various processes. Employees always have access to the current
documents in an electronic version displayed on a computer or tablet screen directly at the
workplace. (...) We collect a number of reports on machine operation time, downtime,
changes, breakdowns or loading.
The choice of SCADA-MES was determined by, among others, its wide scope of
functionality, the ability to download data from any machines at the production site by means
of various methods, easy integration with any ERP class system. Due to the specificity of the production, it was extremely important for us to be able to fully adapt the system to our needs
and have the flexibility of the solution guaranteed.”

COO, Member of the Board
Dominik Fryczyński

 

PL  „Chcąc stale utrzymywać naszą produkcję na najwyższym poziomie, zdecydowaliśmy się zastosować system do nadzoru i wizualizacji pracy maszyn na produkcji – Aplixcom: SCADA-MES. Narzędzie pozwala usprawnić procesy na produkcji oraz zachować wysoką jakość produkowanych wyrobów. Automatyczne pobieranie danych bezpośrednio z maszyn w czasie rzeczywistym zapewnia nam dokładną i szybką wiedzę na temat postępu produkcji. Graficzna forma pokazująca rozplanowanie poszczególnych operacji technologicznych oraz zadań ułatwia koordynowanie przebiegu różnych procesów. Pracownicy zawsze mają dostęp do aktualnych dokumentów w wersji elektronicznej wyświetlanej na ekranie komputera lub tabletu bezpośrednio na stanowisku pracy. (…) Gromadzimy szereg raportów na temat czasu pracy maszyn, przestojów, zmian, awarii czy obciążenia.
O wyborze SCADA-MES zdecydowały m.in. bogata funkcjonalność, możliwość pobierania danych z dowolnych maszyn na produkcji różnymi metodami, łatwość integracji z dowolnym systemem klasy ERP. Ze względu na specyfikę produkcji niezwykle ważna była dla nas możliwość pełnego dopasowania systemu do naszych potrzeb i elastyczność rozwiązania.”

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Dominik Fryczyński

“As part of the project, we have established cooperation with Aplixcom Sp. z o.o., having an
extensive experience in implementing IT systems in the Polish and international markets. (...)
The design team of Aplixcom Sp. z o.o. reacted quickly and professionally, aiming to launch
an electronic exchange of documents between our company and clients. (...) We highly value
the professionalism and competence of the specialists who took part in the implementation of
the aforementioned project. The team showed great flexibility in cooperation and quick reaction to our comments. We are happy to recommend the services of Aplixcom Sp. z o.o.

We hope for further cooperation and development thanks to the tools created by Aplixcom Sp.
z o.o.”
President of the Management Board,
mgr Ewa Dzierbunowicz

 

PL „W ramach wykonania projektu nawiązaliśmy współpracę z firmą Aplixcom Sp. z o.o., posiadającą ogromne doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych na rynku polskim i międzynarodowym.(…)
Zespół projektowy Aplixcom Sp. z o.o. szybko i profesjonalnie zareagował, zmierzając do uruchomienia elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy naszym przedsiębiorstwem a Klientami. (…)
Wysoko oceniamy fachowość i kompetencje specjalistów, którzy brali udział w realizacji ww. projektu. Zespół wykazał się dużą elastycznością we współpracy oraz szybką reakcją na nasze uwagi. Chętnie polecamy usługi firmy Aplixcom Sp. z o.o. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i rozwój dzięki narzędziom tworzonym przez Aplixcom Sp. z o.o.”

Prezes Zarządu, mgr Ewa Dzierbunowicz

“The project has been successfully completed. A group of specialists coped with all the
difficulties perfectly. Aplixcom Sp. z o.o. is solid and competent, fulfils the concluded
contracts and always helps in adapting the offer to the client’s needs. We hope to continue
this fruitful cooperation in the coming years, we recommend cooperation with Aplixcom Sp. z
o.o. in the field of IT systems implementation to all interested parties.”
Konrad Hulecki, Nifco Poland Sp. z o.o.

 

PL „Projekt został pomyślnie zakończony. Grupa specjalistów doskonale poradziła sobie z wszystkimi trudnościami. Firma Aplixcom Sp. z o.o. jest solidna i kompetentna, wywiązuje się z zawartych umów i zawsze służy pomocą w dostosowywaniu oferty do potrzeb Klienta.
Mamy nadzieję na kontynuowanie tej owocnej współpracy w kolejnych latach, polecamy wszystkim zainteresowanym współpracę z firmą Aplixcom Sp. z o.o. w zakresie wdrożeń systemów IT.”

Konrad Hulecki, Nifco Poland Sp. z o.o.

“The team demonstrated rich knowledge, professionalism and high flexibility in carrying out
the entrusted tasks, which confirmed our belief that there are no impossible tasks for
Aplixcom Sp. z o.o.”
Gabriela Stępień,
Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.

 

PL „Zespół wykazał się bogatą wiedzą, profesjonalizmem oraz wysoką elastycznością, przy wykonaniu powierzonych zadań, co utwierdziło nas w przekonaniu, że dla Aplixcom Sp. z o.o. nie istnieją zadania nie do wykonania.”

Gabriela Stępień, Dr Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.

“We are fully satisfied with the cooperation with the employees of Aplixcom Sp. z o.o., great
commitment, as well as reliability and professionalism in carrying out the tasks, allowed us to
implement individual stages in accordance with the concluded contract.

Good manners, knowledge and professionalism of the employees of Aplixcom Sp. z o.o. do not leave us any doubts that we have been right in our choice of a company which allows us to focus on the implementation of our basic tasks, leaving IT in the hands of professionals.”

Marcin Makowski, Izo Blok S.A.

 

PL „Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani współpracą z pracownikami firmy Aplixcom Sp. z o.o., duże zaangażowanie oraz rzetelność i fachowość w wykonywaniu prac pozwoliły na realizację poszczególnych etapów zgodnie z zawartą umową.
Kultura osobista, wiedza i fachowość pracowników Aplixcom Sp. z o.o. nie pozostawiają nam wątpliwości, iż prawidłowo wybraliśmy firmę, która pozwala nam skupić się na realizacji naszych podstawowych zadań, pozostawiając informatykę w rękach fachowców.”

Marcin Makowski, Izo Blok S.A.

Aplixcom Solutions
ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków
NIP: PL954-26-62-274

Tel. +48 12 376 95 99
e-mail: biuro@scada-mes.com
e-mail: biuro@aplixcom.com

logo_aplixcom_wybrane_2-1024x278