Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ APLIXCOM SOLUTIONS SP. Z O.O., SP.K
DANYCH OSOBOWYCH.

 Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aplixcom Solutions sp. z o.o. sp. k w Krakowie [ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków]; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000449275; NIP 954-26-62-274; zwana dalej „Administratorem”.

 

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem?

Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kierować:

 1. osobiście lub listownie na adres: ul. Józefa Marcika 12; 30-443 Kraków;
 2. telefonicznie na numer 12 376 95 99;
 3. drogą elektroniczną: biuro@aplixcom.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe są zbierane przez Administratora i przetwarzane:

 • w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, której są Państwo stroną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”);
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu świadczenia usług na rzecz Klientów Administratora; prowadzenia działań w zakresie marketingu bezpośredniego; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec niego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych lub Państwa pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1f RODO;
 • w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1c RODO;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się naszej stronie internetowej (www.scada-mes.com) / przesłania oferty w formie newsletteru. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO;
 • w celach wskazanych w klauzulach zgody, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach w nich wskazanych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO;
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1a RODO, art. 6 ust. 1c RODO i art. 6 ust 1f RODO.

 

Czy Państwa dane zostaną przekazane przez Administratora innym podmiotom?

W zależności od celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą one zostać przekazane innym podmiotom. Przykładowo, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, ich odbiorcami może być zewnętrzny dział kadr (HR). Jeżeli w związku z realizacją usługi Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu wystawienia faktury, to zostaną one przekazane do zewnętrznego działu księgowości. Ponadto, w zależności od celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również firmie hostingowej, zewnętrznemu działowi IT, firmom dostawczym, transportowym, kurierskim, Poczcie Polskiej, kancelarii prawnej lub właściwym urzędom / organom administracji publicznej.

Informujemy także, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, poza informacjami zawartymi w plikach cookies (o których szerzej poniżej). Te informacje mogą być przekazywane do podmiotów posiadających serwery w krajach znajdujących się poza Unią Europejską, takich jak Google, YouTube, Facebook lub LinkedIn. Ww. podmioty dostosowują swoje działania do przepisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane odpowiednio:

 • przez czas trwania umowy, a ponadto do momentu przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec niego w związku z prowadzoną działalnością;
 • przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, na zasadach opisanych poniżej;
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego;
 • do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach opisanych poniżej;
 • do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym dane osobowe zostały przekazane Administratorowi, chyba, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby kolejnych rekrutacji. W takim przypadku, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w klauzuli zgody lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w tym zakresie, na zasadach opisanych poniżej.

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

 1. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
 3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych oraz gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
 5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

Ponadto, jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie ku temu istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa, nadrzędna wobec Państwa praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

 

Kiedy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić takie żądanie osobiście, wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres Administratora lub w formie e-mailowej na adres biuro@aplixcom.com

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność ich przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, może uniemożliwić kontakt lub realizację zawartej umowy.

 

Czy Administrator przetwarza wskazane przez Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będzie wykorzystywał ich w celu profilowania. Powyższe nie dotyczy informacji zawartych w plikach cookies, o których szerzej napisaliśmy poniżej.

 

Pliki cookies

Uprzejmie informujemy, że podczas wizyty na naszej stronie gromadzone, zapisywane i przekazywane są:

 1. data odwiedzin i adres URL strony, na której znajduje się użytkownik;
 2. adres URL, z którego użytkownik został bezpośrednio przekierowany;
 3. adres IP i domena, z której uzyskano dostęp do strony;
 4. używana wyszukiwarka;
 5. używany system operacyjny;
 6. informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda http, wersja http, kod statusu http, długość przesyłanych danych).

 

Na stronie internetowej Administrator stosuje pliki cookies, aby uczynić swoją ofertę internetową bardziej atrakcyjną i przyjazną dla użytkownika. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, jednak nie zawierają żadnych wirusów ani nie powodują żadnych szkód urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Strona internetowa Administratora używa tzw. „sesyjnych plików cookies”. Te pliki cookies towarzyszą użytkownikowi podczas sesji. Po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki rozpoczyna się nowa sesja z nowym ID pliku cookie. Ponadto, stosowane są „globalne pliki cookies”, które mierzą aktywność na stronie internetowej i identyfikują użytkownika oraz sesję. Te pliki nie zostają usunięte razem z sesją, lecz dopiero po upływie roku.

W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies. Jednak w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Administratora zalecamy, aby tego nie robić.

Media społecznościowe

Administrator jest aktywny nie tylko na swojej stronie internetowej, lecz również w różnych mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn i inne). Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich wykorzystywania przez daną platformę można znaleźć w postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych danego operatora.

 

Powiązane treści 

Na stronie internetowej Administrator publikuje filmy zamieszczane na YouTube. Po otwarciu strony internetowej z treścią udostępnioną na YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treść wyświetla się poprzez komunikat w przeglądarce internetowej. W ten sposób serwer serwisu YouTube uzyskuje informacje o tym, którą z naszych stronach odwiedzono.

Linki do stron internetowych innych dostawców

Strona internetowa Administratora może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Administrator do momentu udostępnienia linku upewnia się, że powiązane strony w żadnym wypadku nie zawierają nielegalnych treści. Administrator nie może jednak zagwarantować ciągłej kontroli i w żaden sposób nie ma wpływu na treści stron internetowych, do których prowadzą linki. Tym samym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za te treści po udostępnieniu linku.

 

Wyszukaj na stronie: